Udhëzues

“PËR MONITORIMIN E FËMIJËVE JASHTË SISTEMIT ARSIMOR (FJSA) DHE FËMIJËVE QË RREZIKOJNË TË BRAKTISIN SHKOLLËN”

udhezues
UNICEF/ALBANIA

Karakteristikat kryesore

Ky udhezues i krijua ne zbatim te nismës “Çdo fëmijë në shkollë”. Në vitin 2018, kur MASR-ja, MB dhe MShMS-ja nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit protokolluar në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) me nr. 7522 prot., datë 12.07.2018, në Ministrinë e Brendshme (MB) me nr. 8649 prot., datë 22.10.2018 dhe në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) me nr. 6084 prot., datë 23.10.2018, “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor”.
Udhëzuesi mbështet zbatimin e M3M dhe U3M, përmes ofrimit të përkrahjes institucioneve arsimore parauniversitare, dhe hartimin e planeve të veprimit në nivel shkolle dhe ZVA-je për adresimin e problemit të fëmijëve jashtë shkolle (fëmijëve braktisës, fëmijëve të paregjistruar asnjëherë në shkollë, fëmijëve me probleme sociale, fëmijëve me aftësi të kufizuara, fëmijëve të paregjistruar në gjendjen civile, fëmijëve vulnerabël etj.).

 

Gjithashtu mund të shkarkoni materjalet:

Si veprohet për sistemin e paralajmerit te hershëm të braktisjes

Aftësitë socio emocionale dhe rëndësia  e zhvillimit  të tyre

Mësime nga praktika  mbi “ Përmirësimin e frekuentimit  dhe parandalimin e braktisjes se shkollës"

 

udhezues
Autori
UNICEF, MOESY, MOI, MOHSP, OBSERVATORY FOR CHILDREN AND YOUTH RIGHTS, Leave No One Behind
Data e publikimit
Gjuhët
Shqip

Files available for download