Të Dhënat mbi të drejtat e fëmijëve komunat e situates në të gjithë rojonet Shqipëria

Broshura me të dhënat aktuale

Pikat kryesore

UNICEF në Shqipëri në bashkëpunim me Observatorin për të drejtat e fëmijëve kanë hartuar fletë me të dhëna aktuale, për të ofruar një pasqyrim të situatës së fëmijëve në 61 bashki në Shqipër. Ato janë të organizuara në 12 broshura sipas rajoneve në vend. Informacioni I publikuar është bazuar në të dhënat administrative që mblidhen çdo vit nga Observatori për të drejtat e fëmijëve ndër institucionet shtetërore, të cilat janë akredituar në përputhje tek publikimet. Të dhënat e ofruara janë për të infurmuar raportimin cilësor dhe efektiv si dhe proceset e planifikimit të palëve të interesuara që synojnë çështjet që prekin fëmijët.

Autori
Observatory/UNICEF, November 2016
Data e botimit
Gjuhët
Angleze

Shkarkoni raportin

(PDF, 13,61 MB) (PDF, 18,92 MB) (PDF, 6,95 MB) (PDF, 3,32 MB) (PDF, 3,95 MB) (PDF, 4,11 MB) (PDF, 4,07 MB) (PDF, 15,38 MB) (PDF, 15,25 MB) (PDF, 18,62 MB) (PDF, 14,47 MB) (PDF, 4,55 MB)