STRATEGJIA E DREJTËSISË PËR TË MITUR

Drejtësia miqësore për të gjithë fëmijët, një realitet që duhet ta çojmë përpara!

strategjia
UNICEF/Albania

Karakteristikat kryesore

Vullneti i Qeverisë për hartimin e kësaj Strategjie të Drejtësisë për të Miturit, të shoqëruar më një plan
veprimi me prioritete, objektiva, masa konkrete dhe tregues të matshëm, gjithëpërfshirës, dhe që do të
sjellin ndikim në jetën e të gjithë fëmijëve që përfshihen në procese të drejtësisë, është i domosdoshëm
për të orientuar institucionet në arritjen e rezultateve efektive dhe të qëndrueshme.

cover_strategjia
Autori
UNICEF, Ministria e Drejtësisë
Data e publikimit
Gjuhët
Angleze, Shqip