Standardet e zhvillimit dhe të nxënit të fëmijëve 3-6 mjeç

Standardet e zhvillimit dhe të nxënit të fëmijëve 3-6 mjeç

Pikat kryesore

Dokumenti i hartuar i standardeve të zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 3-6 vjeç fokusohet në qasjen e re të bazuar në kompetenca dhe pritet të ndikojë në mënyrë mjaft pozitive te të gjithë përdoruesit e tij. Duke pasur në qendër fëmijët dhe duke u hartuar për ta, ky dokument paraqet arritjet e fëmijëve në periudha të caktuara moshore në fusha të ndryshme zhvillimi.

Duke marrë në konsideratë që është një dokument që u referohet të gjithë fëmijëve në Shqipëri, secili aktor mund t’i shfrytëzojë standardet me qëllimin kryesor - mbështetjen e zhvillimit më të mirë të fëmijëve parashkollorë.

Standardet_e_zhvillimit_dhe_te_nxenit_te_femijeve_3-6_vjec
Autor
Gerti Janaqi, Aurela Zisi, Shqiponja Lamçe, Mirlinda Bushati, Ermira Kurti
Data e botimit
Gjuhët
Shqip

Shkarkoni raportin

(PDF, 1,02 MB)