Raporti i Monitorimit Afatmesëm të Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve

Raporti i Monitorimit Afatmesëm të Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021-2022

Karakteristikat kryesore

Ky raport paraqet ecurinë e zbatimit të Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021 – 2026, për periudhën 2021 –2022, duke analizuar progresin dyvjeçar të punës së institucioneve përgjegjëse dhe partnerëve të tyre, për zbatimin e masave të vendosura. Ai u hartua bazuar në të dhënat e mbledhura nga institucionet e nivelit qendror dhe vendor në të gjithë vendin, si dhe nga konsultimet me grupet e interesit, ku përfshihen edhe shoqëria civile dhe grupet e fëmijëve.

RAPORTI I MONITORIMIT AFATMESËM TË AGJENDËS KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE
Autori
Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale
Data e publikimit
Gjuhët
Shqip

Files available for download