Pjesëmarrja e psikologut në procese të drejtësisë për të mitur

Broshura informuese për gjyqtarë e prokurorë

brushurat
UNICEF/Albania

Pikat kryesore

Katër broshura informuese, të cilat u drejtohen gjyqtarëve dhe prokurorëve për të sqaruar rolin e psikologëve në procese të drejtësisë penale, civile dhe familjare, ku përfshihen të miturit. Këto broshura përmbajnë sqarime, referime në ligj, udhëzime praktike për gjyqtarët dhe prokurorët, si edhe kontaktet e Urdhrit të Psikologut, të cilat i shërbejnë lehtësimit të ndërveprimit të profesionistëve të sistemit të drejtësisë me psikologët dhe me Urdhrin e Psikologut.

Autori
UNICEF
Data e botimit
Gjuhët
Shqip

Shkarkoni raportin

(PDF, 2,05 MB) (PDF, 1,41 MB) (PDF, 1,93 MB) (PDF, 1,91 MB)