PËRMBLEDHJE E RAPORTIT

Vlerësimi i Kontributit të UNICEF në Shqipëri për Kuadrin Normativ të Reformës së Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror 2013-2019

big page
UNICEF/ALBANIA/2020

Karakteristikat kryesore

Vlerësimi i Kontributit të UNICEF-it në Kuadrin Normativ të Reformës së Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror në Shqipëri (2013-2019) është një përpjekje e zyrës së UNICEF-it në Shqipëri për të gjeneruar njohuri dhe dëshmi mbi arritjet, mundësitë dhe sfidat e mbetura në fushën e synuar. Ky raport gjithashtu konsiderohet si praktikë e përgjegjësisë së UNICEF-it ndaj donatorëve, mbajtësve të të drejtave, institucioneve kombëtare dhe palëve të interesuara. Raporti pasqyron gjetjet, konkluzionet, mësimet e nxjerra dhe rekomandimet që mund të merren parasysh për programimin e ardhshëm të UNICEF-it, ose nga ndonjë palë tjetër e interesuar që i gjykon të rëndësishme.

cover image
Autori
Camille Massey, Merita Poni and Elayn Sammon
Data e publikimit
Gjuhët
Angleze