Përballimi I sfidave të arsimit gjithëpërfshirës në Shqipëri

Raport studimor

Karakteristikat kryesore

Arsimi gjithëpërfshirës nënkupton nxënës të ndryshëm dhe të veçantë që mësojnë së bashku në të njëjtën klasë. Sistemet gjithëpërfshirëse ofrojnë një arsim më cilësor për të gjithë fëmijët dhe janë instrumentalë përsa i përket ndryshimit të qëndrimeve diskriminuese.

Sistemi arsimor shqiptar dhe kompleksiteti i tij janë një pasuri e një sërë zhvillimesh dhe aktivitetesh historike, politike dhe sociale. E drejta për arsimim për të gjithë fëmijët, edhe pse është e përfshirë në legjislacion, duket se krijon një konflikt me praktikat dhe strukturat e rrënjosura të shoqërisë shqiptare. Në ditët e sotme, strukturat dhe qëndrimet arsimore që janë zhvilluar prej më shumë se pesë dekadash, bashkëjetojnë me modelet e reja të përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe atyre vulnerabël
 në shkollat e harmonizuara.

Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë mangësitë që pengojnë praktikantët në dhe para detyrës në mësimdhënien e arsimit gjithëpërfshirës.

Facing the challenges of inclusive education in Albania
Autori
Veronika Duci; Marina Ndrio; Edmond Dragoti; Irida Agolli (Nasufi); Emanuela Ismaili
Data e publikimit
Gjuhët
Angleze, Shqip

Files available for download