NDËRHYRJET PËR SJELLJET POZITIVE NË SHKOLLË SI MËNYRË PËR PARANDALIMIN E DHUNËS

UDHËZUES PËR SHKOLLAT 9-VJEÇARE

Pikat kryesore

Rreth 3,900 mësues në shkollat e arsimit publik bazë kanë zbatuar praktikën “Mënyrat e Reja të Disiplinimit” (MRD), në kuadër të programit COMBI, ndërkohë që janë mbajtur rreth 4,000 diskutime joformale me mësuesit për zgjidhjen jo të dhunshme të konflikteve, dhe 5,200 advokues të MRD-së, anëtarë të grupeve advokuese të MRD-së, kanë promovuar disiplinimin pozitiv në shkolla. Nga ana e mësuesve, DHNF-ja është pakësuar falë ndikimit të Programit të Komunikimit për Ndryshimin e Sjelljes (COMBI). Krahasimi i matjeve të dhunës në shkolla, i kryer gjatë zbatimit të programit COMBI, në vitet 2015-2016, tregoi se kërcënimet e mësuesve ishin pakësuar nga 22% në 14%, ndërsa ofendimet nga 16% në 10%. Përgjithësisht, në vetëm 12 muaj u vu re një rënie midis 2% dhe 8% e llojeve të ndryshme të dhunës fizike dhe psikologjike, e përdorur nga mësuesit për të disiplinuar nxënësit.

manuali dhunes cover
Autori
IZHA, MASR, UNICEF
Data e botimit
Gjuhët
Shqip

Shkarkoni raportin

(PDF, 10,90 MB)