Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur

dhe aktet e tij nënligjore

Pikat kryesore

Në këtë botim, teksti i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, ofrohet në gjuhën shqipe (origjinale) si dhe në gjuhën angleze. Aktet nënligjore, të miratuara në bazë dhe për zbatim të Kodit paraqiten në gjuhën shqipe. Ky botim, i cili përmban edhe një fjalë hyrëse nga Ministrja e Drejtësisë, iu vjen në ndihmë profesionistëve të ndryshëm që marrin pjesë ose ofrojnë mbështetje për fëmijët në proceset e drejtësisë penale për të mitur. Mund të jetë i dobishëm edhe për fëmijët që mund të përfshihen në këto procese ligjore, si dhe për prindërit/kujdestarët e tyre. 

cver
Autor
UNICEF dhe Ministria e Drejtësisë
Data e botimit
Gjuhët
Shqip, Angleze

Shkarkoni raportin

(PDF, 1,94 MB)