Këshilluesit e Vegjël për Sigurinë Online

Manual për Edukatorët Bashkëmoshatarë

Manual for Peer Educators
UNICEF/Albania

Karakteristikat kryesore

  • Manuali është hartuar për t’u përdorur nga këshilluesit bashkëmoshatarë të moshave 13-14 vjeç (klasat e 7-8) të aftësuar më parë gjatë sesioneve të trajnimit në 7 qarqe të vendit nga ekspertë të Autoritetit Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike. Këshilluesit bashkëmoshatarë me anë të këtij manuali do të kenë informacionin e nevojshëm për të kuptuar pasojat offline të veprimeve të tyre online si dhe të dinë se ku të drejtohen kur hasin situata të dhunshme apo të dëmshme në internet.
Manual for Peer Educators
Autori
Sonila Masati, Ermira Kamberi, Edlira Gjolleshi
Data e publikimit
Gjuhët
Shqip