Hartëzimi i objektivave botërore për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Konventës për të Drejtat e Fëmijës

Lidhjet midis objektivave globale dhe konventës për të drejtat e fëmijës

Pikat kryesore

Objektivat Globale të Zhvillimit të Qëndrueshëm janë universale dhe bëjnë thirrje që grupet më të cenuara dhe përjashtuara të popullatës – përfshirë fëmijët, të vendosen në krye të agjendës. Ky publikim interaktiv synon të inkurajojë eksplorimin e zgjeruar dhe të thelluar të lidhjeve mes Objektivave Globale dhe Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Mesazhi kryesor mbetet fakti se të Gjithë Objektivat lidhen me famijët, jo vetëm ato që i referohen specifikisht atyre. Qëllimi i publikimit është informimi i përdoruesve mbi sinergjinë e dy kornizave për të nxitur advokacinë për implementimin e tyre.

Hartëzimi i Objektivave Botërore përZhvillimin e Qëndrueshëm dhe Konventës për të Drejtat e Fëmijës
Autori
UNICEF
Data e botimit
Gjuhët
Angleze

Shkarkoni raportin

(PDF, 2,98 MB)