COVID-19 dhe Fëmijët e Privuar nga Liria

Shënime Teknike

Pikat kryesore

Këto shënime synojnë t’u ofrojnë autoriteteve të privimit të lirisë disa informacione thelbësore dhe t’u propozojnë disa hapa për t’iu përgjigjur COVID-19-ës, përfshi këtu edhe:

1.            Vendosjen e një moratoriumi për hyrjet e reja të të miturve në mjedise të privimit të lirisë;

2.            Lirimin e të gjithë atyre të miturve që mund të lirohen në siguri të plotë; dhe

3.            Mbrojtjen e shëndetit dhe mirëqenies së gjithë atyre të miturve që iu duhet të mbeten në burgim.

front page
Autor
UNICEF dhe Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
Data e botimit
Gjuhët
Angleze, Shqip

Shkarkoni raportin

(PDF, 703,17 KB) (PDF, 703,17 KB)