Anketë për njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e të rinjve lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore

Anketë për njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e të rinjve lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore në katër qarqe të Shqipërisë, Vala e dytë - Përmbledhje e gjetjeve për qarqet e Tiranës, Dibrës, Kukësit dhe Shkodrës

Karakteristikat kryesore

Studimi aktual është një anketë e valës së dytë për njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e të rinjve shqiptarë lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore në katër qarqe të vendit, dhe te romët. Kjo anketë pason atë të valës së parë, rezultatet e së cilës u publikuan në dhjetor të vitit 2020. Raporti kryesor fokusohet te rezultatet e anketës për të gjithë të rinjtë e anketuar në katër qarqet e synuara të Shqipërisë. Ai shoqërohet nga katër raporte specikike për qarqet dhe një raport për romët.

Studimi aktual është një anketë e valës së dytë për njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e të rinjve shqiptarë lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore në katër qarqe të vendit, dhe te romët. Kjo anketë pason atë të valës së parë, rezultatet e së cilës u publikuan në dhjetor të vitit 2020. Raporti kryesor fokusohet te rezultatet e anketës për të gjithë të rinjtë e anketuar në katër qarqet e synuara të Shqipërisë. Ai shoqërohet nga katër raporte specikike për qarqet dhe një raport për romët.
Autori
Deanna Davy & Blerina Metanj
Data e publikimit
Gjuhët
Shqip