Mbrojtja

Problemi

Trafikimi i fëmijëve

Reforma e sistemit të drejtësisë për të miturit

Gjakmarrja

Fëmijët e privuar nga kujdesi prindëror

Fëmijët me paaftësi

Mësimi i mospërdorimit të dhunës në shkolla

Ndërgjegjësimi për rrezikun nga minat

Dhuna në familje

Aleanca e fëmijëve

 

Trafikimi i fëmijëve

© UNICEF Albania/04-0044/G. Pirozzi
Iliazi ndjek një orë mësimi riintegrimi për fëmijë në rrezik në Tiranë

UNICEF ndërmjetësoi për formimin e BKTF, një koalicion i nëntë OJF që merren me antitrafikun e që punojnë bashkarisht sipas një metode që mbështetet në katër parime kryesore për të luftuar trafikimin e fëmijëve. Ky aksion përmbledh parandalimin e trafikimit përmes rritjes së ndërgjegjësimit, mbrojtjen e fëmijëve që kanë qenë trafikuar, ndihmën për riatdhesimin vullnetar të fëmijëve të trafikuar në vende të tjera e që duan të kthehen në shtëpitë e tyre dhe riintegrimin në shoqëri.

Ne bashkepunojmë ngushtë me qeverinë shqiptare për të zbatuar planin e saj kombetar të veprimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Mbi 15000 fëmijë, pjesëtare familjesh dhe mësues janë kontaktuar me anë të materialeve edukative antitrafik dhe 1500 fëmijë në rrezik, të abuzuar ose të shfrytëzuar janë riintegruar në arsimin zyrtar. Më pak se 10% e tyre e kanë lënë sërish këtë sistem arsimor.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children