Koha është TANI

Mesazh nga Grupi i Punës për Mbrojtjen e Fëmijëve në Situata Emergjence kundër abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve.

statement NGOs
UNICEF/Albania/Pirozzi