Modeli Kombëtar i Pjekurisë së Përgjigjes (Model National Response (MNR)

Për të ndihmuar përgjigje të përshtatura për të trajtuar shfrytëzimin dhe abuzimin seksual të fëmijëve në internet.

WeProtect
01 Korrik 2023