Drejtësia për të miturit

UNICEF promovon qasjen e barabartë të fëmijëve në një sistem më të mirë drejtësie dhe mbështet partnerët kombëtarë për të administruar drejtësinë e të miturve sipas standardeve ndërkombëtare.

Drejtësia miqësore për fëmijët
UNICEF/UN041417/Giacomo Pirozzi