Vlerësimi i Programit të UNICEF-it në Shqipëri për vitet 2017-2021

Evaluation page
UNICEF/ALBANIA/2021

About

Dokumenti paraqitet përmbledhjen e vlerësimit të Programit të UNICEF-it në Shqipëri për vitet 2017-2021. Vlerësimi ka shqyrtuar pozicionimin strategjik dhe zgjedhjet programatike të UNICEF-it, duke marrë parasysh prioritetet e qeverisë dhe ndryshimet në kontekstin socioekonomik dhe politik në Shqipëri. Ai përfaqëson një vlerësim të pavarur të performancës së Programit, në raport me rezultatet e pritshme dhe kontributin e UNICEF-it për realizimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Përmbledhja paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet, të cilat do të ndikojnë në hartimin e programit të ardhshëm të UNICEF-it në Shqipëri. 

cover

Download document

(PDF, 1,97 MB) (PDF, 756,93 KB) (PDF, 1,27 MB) (PDF, 1,27 MB)