Udhëzues i përgatitur nga UNICEF, Zyra rajonale Gjenevë për rihapjen e shkollave “Ndërtimi i Sistemeve të Edukimit te Qëndrueshem përtej Pandemisë COVID-19: Konsiderata për vendimmarrësit në nivelin kombëtar, lokal dhe nivel shkolle "

About

Ngritja e Sistemeve Arsimore të Qëndrueshme pas Pandemisë COVID-19: Konsiderata për vendimmarrësit e institucioneve arsimore në nivel kombëtar, vendor dhe shkolle synojnë të mbështesin qeveritë, zyrtarët e ministrisë dhe vendimmarrësit e tjerë arsimorë në nivel kombëtar, qeveritë vendore dhe shkollat ​​të planifikojnë për rimëkëmbjen e arsimit dhe normalizimin pas mbylljes së shkollave në pranverë të vitit 2020 dhe ndërprerjes së mësimeve. Premisat e këtyre konsideratave janë se aftësia e sistemit të arsimit në Evropë dhe Azinë Qendrore do të reduktojë ndikimet e pandemisë COVID-19 në të nxënit, do të sigurojë gatishmëri më të madhe për krizat e mundshme në të ardhmen dhe do të kontribuojë ndjeshëm në përmirësimin e arsimit cilësor gjithëpërfshirës për të gjitha vajzat dhe djemtë në rajon.

building resilient educations systems

Download document

(PDF, 1,17 MB) (PDF, 1,21 MB)