Raporti i Monitorimit Afatmesëm i Axhendës së Fëmijëve 2017-2020

mid term
UNICEF/ALBANIA/2021

About

Ky raport paraqet ecurinë e zbatimit të Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2017 – 2020, për periudhën 2017 –2018, duke analizuar progresin dyvjeçar të punës së institucioneve përgjegjëse dhe partnerëve të tyre, për zbatimin e masave të vendosura. Ai u hartua bazuar në të dhënat e mbledhura nga institucionet e nivelit qendror dhe vendor në të gjithë vendin, si dhe nga konsultimet me grupet e interesit, ku përfshihen edhe shoqëria civile dhe grupet e fëmijëve.

mid tearm_cover

Download document

(PDF, 2,86 MB) (PDF, 4,23 MB)