Shqipëria bën përpara drejt qasjes së barabartë në drejtësi për çdo fëmijë

Vizioni i Strategjisë së re është të garantojë drejtësi miqësore për fëmijët që mbron interesin e tyre më të lartë.

10 Shkurt 2023

Këshilli i Ministrave i Shqipërisë miraton Strategjinë e dytë të Drejtësisë për Fëmijët 2022-2026, me mbështetjen teknike të UNICEF-it, bazuar mbi arritjet dhe mësimet e nxjerra nga Strategjia e parë 2018-2021. Teksa adreson sfidat e mbetura, Strategjia e re zgjeron shtrirjen e ndërhyrjeve nga drejtësia penale që mbizotëronte në Strategjinë e parë, drejt mundësive të barabarta për të marrë drejtësi për çdo fëmijë edhe në fusha të ndryshme të së drejtës, si: e drejta civile, familjare dhe administrative. 

Ndaj, vizioni i Strategjisë së re është të garantojë drejtësi miqësore për fëmijët që mbron interesin e tyre më të lartë. Misioni parashikon një veprim kolektiv të autoriteteve publike, shoqërisë civile dhe fëmijëve e familjeve të tyre, për të formësuar një shoqëri që parandalon kryerjen e veprave penale nga ana e të miturve apo viktimizimin e tyre nga krimi, siguron një sistem drejtësie miqësor ndaj fëmijëve që ofron zgjidhje juridike për shkeljet e të drejtave të tyre, si dhe kontribuon në rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre, me synimin për të nxitur paqen dhe sigurinë, në shoqërinë dhe bashkësitë tona.

Strategjia e hartuar nga Ministria e Drejtësisë, vjen si një kontribut i përbashkët i disa ekspertëve të Ministrisë dhe UNICEF-it dhe pasqyron pikëpamjet e aktorëve të ndryshëm ndërkombëtarë dhe kombëtarë, përfshirë fëmijët dhe familjet e tyre.

Roberto De Bernardi, Përfaqësuesi i UNICEF-it, u shpreh: “Në emër të UNICEF-it, dëshiroj të përgëzoj Këshillin e Ministrave të Shqipërisë dhe veçanërisht Ministrin e Drejtësisë, Ulsi Manja për angazhimin e tyre konkret, për të çuar përpara të drejtat e fëmijëve dhe veçanërisht të drejtën e tyre për të marrë drejtësi, siç parashikohet nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe siç është ripohuar edhe nga Komiteti i kësaj Konvente. Zbatimi i Strategjisë kërkon përpjekjet, përkushtimin dhe mbështetjen e të tre degëve të qeverisjes dhe po ashtu kërkon që burimet të investohen me mençuri në ato ndërhyrje që provat tregojnë se funksionojnë. E keto janë qartazi zgjidhjet që gjenden brenda komunitetit përmes një qasjeje ndërdisiplinore. UNICEF-i do të vijojë mbështetjen e tij për drejtësinë miqësore për fëmijët në Shqipëri, si pjesë e përpjekjeve të shtetir për reformën në sistemin e drejtësisë.”

Strategjia e re është hartuar bazuar në katër objektiva strategjike:

1. Parandalimi i kriminalitetit të fëmijëve dhe veprave penale ndaj tyre;

2. Një kuadër ligjor, institucional dhe profesional që mundëson drejtësi miqësore për çdo fëmijë;

3. Sigurimi kurdoherë i qasjes së barabartë në drejtësi miqësore për çdo fëmijë;

4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në krim, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin.

Kjo strategji, tregon vullnetin politik të Shtetit, për ta parë drejtësinë për fëmijët si pjesë thelbësore të Reformës në Sistemin e Drejtësisë, si kontribues në përmbushjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm nga ana e Shqipërisë (2030) dhe në përpjekjet e saj për anëtarësim në BE.

Kontakte me mediat

Anila Miria
Përgjegjëse për Marrëdhëniet me Publikun
UNICEF
Tel: +35569 20 29 021
Tel: +35569 20 24 185

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org/albania.

Follow UNICEF Albania on YouTube, Instagram and Facebook