Social Links

Komunikatat për shtyp

Arsimi gjithëpërfshirës: rruga për të arritur përfshirjen sociale


Tiranë, 30 qershor 2017 – Sot në Tiranë ka përfunduar një workshop rajonal për të prezantuar Paketën e Masave për Përgatitjen e Mësuesve për arsimin gjithëpërfshirës, si bazë për reformimin e arsimimit universitar. Gjatë dy ditëve, tema e arsimit gjithëpërfshirës ka mbledhur mësues dhe edukatorë nga Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Kosova*, Serbia dhe Taxhikistani, për të diskutuar se sa mirë mund t’i përgatisin programet universitare mësuesit për arsimin gjithëpërfshirës.

 

Pavarësisht reformave në vazhdim, sistemi arsimor shqiptar me burime të pamjaftueshme, po përpiqet të përmirësojë barazinë dhe cilësinë ne arsim. Fëmijët, ndeshin shumë pengesa në pjesëmarrjen në shkollë dhe në të nxënit. Arsimi gjithëpërfshirës kërkon të trajtojë nevojat e ndryshme të të nxënit të gjithë fëmijëve. Kjo mbështetet më tej nga Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës, që pohon se të gjithë fëmijët kanë të drejtën për të përfituar llojin e arsimit që nuk diskriminon

DEKLARATË

Qeveritë duhet të investojnë në imunizimin e fëmijëve më vulnerabël dhe të mos refuzojne kryerjen e vaksinimeve

Deklaratë nga Drejtoresha Rajonale e UNICEF-it për Evropën dhe Azinë Qëndrore,
Afshan Khan, për Javën Botërore të Imunizimit


GJENEVË, 24 prill, 2017 - “UNICEF po i nxit qeveritë në Evropë dhe Azinë Qëndrore të investojnë në sistemet shëndetësore që i japin përparësi imunizimit, i cili shërben për të shpëtuar jetën e fëmijëve më vulnerabël, shoqëruar nga fushatat kombëtare për të adresuar shqetësimin lidhur me hezitimin për kryerjen e vaksinimeve.”

Klikoni këtu për deklaratën e plotë.

Publikime

Me anë te studimeve në fusha të ndryshme, UNICEF synon të sjellë, nje panoramë të qartë mbi situatën e fëmijëve në Shqipëri. Të interesuarit për këto studime, punë kërkimore apo raporte mund t’i gjeni  këtu.

RAPORTET E FUNDIT

Në Shkurt të 2015–ës, Ministria e Mirëqënies dhe e Rinise, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Brëndshme, kanë miratuar Protokollin e Mbrojtjes së Fëmijëve.

unite for children
Search: