Udhëzime mbi Ndihmën Juridike Miqësore për Fëmijët

ndihma jurdike
UNICEF/ALBANIA/2022

About

Udhëzimet shërbejnë si një mjet praktik në mbështetje të avokatëve, paraligjorëve dhe profesionistëve të tjerë ligjorë, si privatë, ashtu edhe të financuar nga shteti, të cilët iu mundësojnë fëmijëve ndihmë juridike dhe i përfaqësojnë ata drejtpërdrejt në proceset e drejtësisë civile, penale, administrative dhe restauruese ose në  organet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare të monitorimit të të drejtave të njeriut.

ndihma cover
Author(s)
UNICEF ECARO (origjinali anglisht), UNICEF Albania (përkthimi shqip)

Files available for download