افغانستان – وزارت صحت عامه و یونیسف ملزمه عاجل را برای کمک به مبارزه با کوید 19 از طریق هوا به کشور انتقال دادند

---

09 June 2020
UNICEF Afghanitan
UNICEF Afghanistan/2020

کابل، 10 جون 2020 میلادی -  در حالی که افغانستان با پاندیمی کوید 19 دست و پنجه نرم میکند، امروز یونیسف در همکاری با وزارت صحت عامه ملزمه عاجل طبی را از طریق هوا به کابل منتقل نمود. این محموله شامل بسته های وسایل محافظتی شخصی برای کارکنان صحی خط مقدم  میباشد، که در معرض خطر بلند منتن شدن با ویروس قرار دارند. این محموله بخشی از پروژه واکنش عاجل و آمادگی سیستم های صحی کوید 19 به کمک مالی بانک جهانی میباشد.

داکتر احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از کمک بانک جهانی و یونیسف برای تأمین و تداوم عرضه خدمات صحی، به ویژه در این زمان بحرانی پاندیمی، استقبال نمود. داکتر احتمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «این محموله برای افغانستان خیلی مهم است، چون ما به تنهایی نمیتوانیم با این ویروس مبارزه کنیم. ما به خاطر این کمک به موقع که با وجود تقاضا به این مواد به سطح جهان صورت گرفته است، از بانک جهانی، یونیسف و سایر همکاران و جوامع سپاسگذاری مینماییم و  اطمینان میدهیم که برای وقایه، جلوگیری از انتشار  و رسیدگی به این ویروس کشنده، منابع و خدمات عاجل به کسانی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند رسانیده خواهد شد.»

از ارقام رسمی بر می آید که تا تاریخ 9 جون در افغانستان به تعداد 20917 واقعه کوید 19 مثبت تثبیت گردیده که از جمله 1336 (6%) آنها را کارکنان صحی تشکیل میدهد. محافظت کارکنان صحی در هنگام اجرای وظایف شان برای تأمین و تداوم خدمات اساسی صحی اهمیت حیاتی دارد.

هنری کرلی، رئیس بانک جهانی در افغانستان اظهار نمود: «در حالی که تعداد واقعات مثبت کوید 19 در افغانستان رو به افزایش است، رسیدن این محموله وسایل محافظتی شخصی کارکنان صحی را قادر خواهد ساخت تا به مریضان کوید 19 خدمات بهتری عرضه نموده و خود شان را از منتن شدن محافظت کنند. افغانستان از قبل با چالش های در سکتور صحت دست و پنجه نرم میکند و در این زمان اضطراری باید اولویت اصلی به محافظت کارکنان طبی داده شود. بانک جهانی برای تسریع تطبیق پروژه واکنش عاجل و آمادگی سیستم های صحی افغانستان برای کوید 19 و کمک به کشور در این زمان دشوار  با وزارت صحت عامه از نزدیک کار میکند تا کمترین صدمه ممکن را متقبل شود. »

این محموله شامل 150000 وسیله محافظتی شخصی میباشد که برای 6821 کارکن صحی خط مقدم در جریان 6 ماه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این مواد کارکنان صحی را قادر خواهد ساخت تا الی 10000 بیمار کوید 19 را شناسایی و در داخل بستر تداوی نمایند.

داکتر ابوبکر کامپو، نماینده یونیسف در افغانستان میگوید: «این کمک ها در یک زمان بسیار مهم که افغانستان همزمان با دشوری های دیگر با پاندیمی کوید 19 نیز دست و پنجه نرم میکند مواصلت نمود. ما از وزارت صحت عامه افغانستان سپاسگذار هستیم که به ما کمک کرد تا خدمات اساسی صحی را به اطفال و خانواده های آنها برسانیم.»

یونیسف از آغاز شیوع این ویروس بیش از 2.5 میلیارد دالر امریکایی را با مداخلات چندین سکتوری به شمول انکشاف و توزیع مواد معلوماتی در مورد خطرات و ذیدخل ساختن اجتماع در رابطه با وقایه، رسیدگی به معلومات نادرست، افواهات و  عار، تداوی و مراقبت برای کمک به دولت افغانستان سرمایه گزاری نموده است. یونیسف مواد مورد نیاز تغذی و بهداشت را نیز تأمین نموده است؛ ادویه اساسی را برای اطفال زیر پنج سال فراهم نموده؛ به واکسیناسیون روزمره و آموزش آنلاین به ویژه برای اطفال بیرون از مکتب، به شمول اطفالی که در دارالتادیب ها محبوس اند، کمک نموده است.

Media contacts

Alison Parker
Chief, Communication, Advocacy and Civic Engagement
UNICEF Afghanistan
Tel: +93 (0) 799 98 71 10
Feridoon Aryan
Communication Officer
UNICEF Afghanistan
Tel: +93 (0) 799 98 71 15

 

در باره یونیسف

یونیسف در برخی از دشوار ترین مکان های جهان برای رسیدن به محروم ترین اطفال جهان کار میکند. ما در بیشتر از 190 کشور و قلمرو برای هر طفل، در هر جا، برای ساختن یک جهان بهتر برای همه کار میکنیم.

برای معلومات بیشتر در باره یونیسف و کار های آن برای اطفال در افغانستان به www.unicef.org/afghanistan مراجعه شود. برای معلومات بیشتر در باره کوید 19 به www.unicef.org/coronavirus مراجعه شود. یونیسف را در  Twitter و  Facebook دنبال کنید.