چگونه با کودکان خود در باره مرض ویروس کورونا صحبت کنیم

هشت نکته برای کمک به حفاظت و آرام ساختن کودکان

Father and her child
UNICEF Afghanistan/2019/Dejongh

About

You can download the Dari version of how to talk to your child about coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Download the document

(PDF, 254,54 KB)