Knowledge Centre

PUBLICATIONS

RESOURCES

 

Publications in Serbian

  Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji (PDF)
  U potrazi za održivim modelom omladinskih klubova u zajednici (PDF)
  Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji - Analize i preporuke (PDF)
 

Sreća i porodice sa decom u Srbiji (PDF)
Integralna verzija (PDF)
On-line verzija (E-BOOK)

  Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji (MICS 5)(PDF)
  Prirucnik za primenu Posebnog protokola sistema zdravstvene zastite za zastitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja (PDF)
  U lavirintu socijalne zastite (PDF)
  Analiza uticaja politika: Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju (PDF)
  Prilog 1: Institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti politika usmerenih na siromašno stanovništvo (PDF)
  Prilog 2: Pregled politika i mera u sektoru socijalne zaštite za podršku obrazovnim potrebama dece iz osetljivih grupa (PDF)
  Prilog 3: Pregled mera usmerenih na siromašne učenike i učenike romske nacionalnosti koje sprovode organizacije civilnog društva (PDF)
  Prilog 4: Završeni i tekući programi donatorske pomoći u sektoru obrazovanja i socijalne zaštite (PDF)
  Prilog 5: Komparativna analiza (PDF)
  Prilog 6: Finansijska analiza mera predloženih u Analizi: Pružanje dodatne podrške deci iz ranjivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju (PDF)
  Komunikacija sa decom (PDF)
  Digitalno nasilje - Izveštaj (2013) (PDF)
  Kad nam nedelja dolazi sredom - Usluge za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice (PDF)
  Praktikum - Usluga Predah za decu sa smetnjama u razvoju (PDF)
  Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom (PDF)
  Praktikum - Usluga Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice (PDF)
  Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju i osobe sa invaliditetom (PDF)
  Obuka negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju (PDF)
  Priručnik za obuku volontera za decu i mlade sa smetnjama u razvoju (PDF)
  DevInfo liflet (PDF)
  O roditeljstvu bez batina (PDF)
  Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu u Srbiji (PDF)
  Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu u Srbiji-brošura (PDF)
  Principi poslovanja i prava deteta (PDF)
  Pravo dece da govore i da ih čujemo - Rezultati istraživanja participacije dece i mladih u Srbiji (PDF)
  Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja u sistemu zdravstvene zaštite (PDF)
  MICS 4 u Srbiji- Istraživanje višestrukih pokazatelja (PDF)
  MICS 4 u Srbiji- Ključni podaci (PDF)
  Dečji i omladinski obrazovni turizam (PDF)
  Ostvarivanje prava dece sa invaliditetom - priručnik za poslanike (PDF)
  Prava deteta u međunarodnim dokumentima (PDF)
  Analiza zakonodavstva (PDF)
  Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja - Primena Opšteg protokola (PDF)
  Pristup žena i dece uslugama u ruralnim oblastima Srbije i predlog mera za unapređenje stanja (PDF)
  Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja u sistemu zdravstvene zaštite (PDF)
  Deca u medijskom ogledalu (PDF)
  Vodič za osnovno i specijalizovano zbrinjavanje novorođenčeta (PDF)
  Protkoli za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja - Opšti i posebni protokoli za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
  Zabava bez povreda  (PDF)
  Informator za buduće i sadašnje hranitelje (PDF)
  Priručnik za hranitelje (PDF)
  Priručnik za rad u zajednici sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju (PDF)
  Vodič za savetodavni rad sa porodicom novorođenčeta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenim ustanovama(PDF)
  DECA sa smetnjama u razvoju : potrebe i podrška (PDF)
  Vodič za upravne odbore u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece  (PDF)
  Moj životni put (knjige 1-3 )
Vodič za primenu informatora (PDF knjiga1)
Informator o detetu (PDF knjiga 2)
Moja životna priča I deo (PDF knjiga 3)
Moja životna priča II deo (PDF knjiga 3)
   Urgentna pedijatrija u vanbolničkim uslovima (PDF)
   Pametna knjiga za mamu i tatu (PDF)
   Deca iz etnički marginalizovanih sredina: Modul obuke nastavnika za primenu metoda aktivnog učenja/nastave - uputstvo za voditelje seminara (PDF)
   FER IGRA - Igra u kojoj igra Fer (PDF 1) (PDF 2)
   Škola bez nasilja - Priručnik za roditelje "Šta je danas bilo u školi?" (PDF)
   Živeti sa HIV-om (PDF)
   Životne poruke (Facts for Life)   (PDF1)   (PDF2)   (PDF3)   (PDF4)
   Nezgode se dešavaju   (PDF1)   (PDF2)
   Prevencija od HIV-a  sa majke na dete (PDF)
   Prava deteta i maloletničko pravosuđe: odabrani međunarodni instrumenti
(PDF Predgovor)
   Prava deteta i maloletničko pravosuđe: odabrani međunarodni instrumenti
(PDF Konvencija)
   Prava deteta i maloletničko pravosuđe: odabrani međunarodni instrumenti
(PDF Opcioni protokoli)
   Prava deteta i maloletničko pravosuđe: odabrani međunarodni instrumenti
(PDF Pekinska pravila)
   Prava deteta i maloletničko pravosuđe: odabrani međunarodni instrumenti
(PDF Rijadske smernice)
   Prava deteta i maloletničko pravosuđe: odabrani međunarodni instrumenti
(PDF Pravila UN-a)
   Prava deteta i maloletničko pravosuđe: odabrani međunarodni instrumenti
(PDF Tokijska pravila)

 

 

 

 

 

Convention on the Rights of the Child

Convention on the Rights of the Child (PDF)

Konvencija o pravima deteta (PDF)

Album dečjih prava [Child friendly  version in Serbian, Hungarian, Roma and Albanian](PDF)Search:

 Email this article

unite for children