Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2016

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Predstavljanje prve baze podataka o dječjoj zaštiti u Crnoj Gori

PODGORICA, 22. MART, 2013. – Prva nacionalna baza podataka o dječjoj zaštiti predstavljena je u Crnoj Gori sa ciljem da obezbijedi pouzdane podatke o situaciji djece i njihovim potrebama, kao i mjerama zaštite i servisima koje im se pružaju od strane centara za socijalni rad.

Podaci se prikupljaju na lokalnom nivou u centrima za socijalni rad, nakon čega se proslijeđuju bazi podataka Ministarstva rada i socijanog staranja. Podaci, neophodni za detaljnu analizu u oblasti dječje zaštite, dalje se obrađuju i koriste za podsticanje planiranja zasnovanog na činjenicama i praćenje pruženih usluga u oblasti dječje zaštite, kao i za razvoj socijanih politika. Baza podataka je u upotrebi od 15. januara 2013.


Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bosković rukuje se sa šefom predstavništva UNICEF-a Bendžaminom Perksom

“Ova baza podataka će obezbijediti precizne i pouzdane podatke o karakteristikama i potrebama djece koja su u kontaktu sa sistemom socijalne i dječje zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou. Dobijeni podaci će služiti za potrebe različitih analiza i priprema planova i programa na državnom nivou, ali i za kontrolu kvaliteta pruženih usluga djeci na nivou svake opštine”, rekao je Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja.

Baza podataka će omogućiti mjerenje napretka reforme sistema socijalne zaštite kroz efikasno praćenje različitih pokazatelja, kao što su broj djece na evidenciji centara za socijalni rad, broj djece na hraniteljstvu i odnos broja djece sa i bez smetnji u razvoju smještenih u institucije.

Kako bi se baza podataka u potpunosti iskoristila, neophodna je podrška praktičnoj implementaciji baze podataka kroz kontinuiranu obuku stručnjaka u njenom korišćenju.

“Baza podataka će biti u potpunosti iskorišćena samo ako se stalno ažurira. To, naravno, zavisi od zaposlenih u centrima za socijalni rad, koji treba da obezbijede da se baza koristi svo vrijeme i da se informacije brižljivo provjeravaju kako bi baza bila pouzdana i u potpunosti iskorišćena”, rekao je Andre Lis, šef Odjeljenja za implementaciju projekata u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.


Maja Luketić iz centra za socijani rad u Podgorici predstavlja prvu nacionalnu bazu podataka o dječjoj zaštiti

Metodologija prikupljanja podataka razvijena je od strane internacionalnih konsultanata UNICEF-a nakon snimanja situacije na terenu i konsultacija sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja i centara za socijalni rad. Podaci se obrađuju na kraju svake godine i prvi rezultati će biti dostupni početkom 2014.„Baza podataka dječje zaštite koju smo predstavili danas važan je razvojni element svake države koja pokušava da unaprijedi dječju zaštitu i izgradi sisteme koji obezbjeđuju zaštitu najranjivije grupe djece u skladu sa međunarodnim standardima“, rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Baza podataka o dječjoj zaštiti razvijena je u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije“ koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete, uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku pomoć Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children