Materijali

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Inkluzivno obrazovanje

Većina redovnih škola u BiH još uvijek nije spremna prihvatiti djecu sa smetnjama u razvoju. Školama obično nedostaju osnovni uslovi (prilazni put, rukohvati, prilagođen namještaj i prilagođeni sanitarni čvorovi) kako bi osigurali dostupnost za djecu sa smetnjama u razvoju. Nastavnici nisu upoznati sa procesom inkluzivnog obrazovanja i nedostaje im sposobnosti za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Nisu obučeni da daju individualnu podršku djeci kojoj je takva podrška potrebna i nemaju dovoljno pomoćnika u školama da ih podrže u ovom zadatku. Nedostatak adekvatnog prevoza je još jedna prepreka kako bi se olakšalo obrazovanje djece sa posebnim potrebama.

U mnogim slučajevima djeca sa smetnjama su iz redovne nastave premještna u posebne razrede ili u odvojene ustanove, gdje je velika vjerovatnoća da će ishod njihovog učenja biti niži, te je pored toga i veća vjerovatnoća da će patiti zbog stigmatizacije i diskriminacije. Sve to negativno utječe na njihov razvoj i ima posljedice kada pohađaju višu školu i kada traže posao.

U cilju širenja inkluzivnog obrazovanja u BiH, postoji potreba da se podigne svijest nastavnika, direktora, roditelja i zajednica o značaju obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju, što podrazumijeva institucionalnu obuku o inkluzivnom obrazovanju za nastavnike i rukovodeće osoblje škole. Trebalo bi potaknuti vlasti da podstiču individualnu podršku djeci sa posebnim potrebama, kako bi se olakšao njihov upis i pohađanje  redovnog obrazovanja. Štaviše, inkluzivno obrazovanje se treba podsticati na svim nivoima, počev od predškolskog obrazovanja. Proces socijalnog uključivanja treba početi što je ranije moguće - u ovoj ranoj razvojnoj fazi djeca sa smetnjama imaju najviše koristi od inkluzivnog obrazovanja, dok se djeca bez smetnji u ranoj mladosti nauče prihvaćati različitosti ljudi.

UNICEF realizira programe obuke u tijesnoj saradnji sa ministarstvima obrazovanja, školama i nevladinim organizacijama (kao što je Duga) kako bi se unaprijedio kvalitet obrazovanja za svu djecu, uključujući i djecu sa razvojnim smetnjama. Napori su također učinjeni kako bi se ovi programi dodatno institucionalizirali u cilju osiguravanja održivosti.

Smjernice za školovanje djece s posebnim potrebama u srednjim školama u Bosni i Hercegovini

 

 
Search:

 Email this article

unite for children