govorimo o mogućnostima

UNICEF, u partnerstvu sa USAID-om i Delegacijom Evropske unije u BiH, pokrenuo je kampanju "Govorimo o mogućnostima," čiji je cilj unaprijediti znanja i promijeniti stavove i prakse opće populacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

PRAVDA ZA DJECU

Djeca se s pravosudnim sistemom susreću u svojstvu žrtava, svjedoka, iz razloga što su u sukobu sa zakonom ili kao strane u sudskom postupku, poput mjera pritvora. 

NOVOSTI I MATERIJALI

Pristup pravdi za djecu

Djeca u sukobu sa zakonom

Djeca kao žrtve ili svjedoci

Šta mi radimo? 

Za svako dijete: socijalna zaštita i inkluzija

Pod sloganom „Za svako dijete“ UNICEF je okupio partnere iz vlade, lokalne zajednice i civilnog društva kako bi unaprijedili sistem socijalne zaštite i inkluzije djece. Uz podršku Evropske Unije, ovaj program doprinosi jačanju sistema i izradi politika i programa za zaštitu socijalno isključene djece i njihovih porodica.

Zaštita djece od nasilja

Evropska unija i UNICEF  SU U 2011 počeli zajedničku inicijativu vrijednu 1,65 miliona eura posvećenu jačanju javnih usluga s ciljem identifikacije, praćenja i rješavanja nasilja nad djecom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj, kroz jačanje partnerstva između civilnog društva i donosioca odluka na državnom nivou.

Povećajmo mogućnosti djeci za rano učenje

UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i Ministarstvom prosvjete kulture Republike Srpske, organizovao Konferenciju o odgoju/vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu  “Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje” 14-15. februara/veljače 2012. godine, u Sarajevu.

rani rast i razvoj

Dokumenti politike, koji imaju za cilj doprinos odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu, kao i ciljevima “Evropa 2020” za socijalnu inkluziju, razvijeni su zajednički uz učešće sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Oni postavljaju okvir za jačanje integrisanog pristupa  ranom rastu i razvoju  kroz koordinirane usluge i aktivnosti koje uključuju ova tri sektora.

Evropska sedmica imunizacije 2012 obilježena u BiH

Zajedničkom konferencijom o imunizaciji, koja je održana u Mostaru 20.04.2012.g. počelo je obilježavanje Evropske sedmice imunizacije u BiH, i to po sedmi put. Konferenciji pod sloganom “Spriječiti, zaštititi, vakcinisati”, pored pedijatara i epidemiologa iz cijele Bosne i Hercegovine, prisustvovali su predstavnici oba entitetska ministarstva zdravstva/zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo/zdravlje, Ministarstva civilnih poslova, te UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

unite for children
Search: