Partnerë

Krijojmë partnerite, për të sjellë ndryshim

 

Krijojmë partnerite, për të sjellë ndryshim

UNICEF punon me një sërë partnerësh – duke përfshirë qeverinë, OJQ kombëtare dhe ndërkombëtare, institucionet akademike dhe të pavarura, grupet e shoqërisë civile dhe komunitete të mëdha të zhvillimit për të arritur rezultate afatgjata për fëmijët më vulnerabël.

 
 Instituti Kombëtar i Statistikave  www.instat.gov.al
 Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  www.mbumk.gov.al
 Ministria për Inovacionin, Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit   www.mitik.gov.al
 Ministria e Integrimit Evropian  www.mie.gov.al
 Ministria e Mbrojtjes   www.mod.gov.al
 Ministria e Arsimit dhe Shkencës  www.mash.gov.al
 Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave  www.moe.gov.al
 Ministria e Shëndetësisë  www.moh.gov.al
 Ministria e Brendshme  www.moi.gov.al
 Ministria e Drejtësisë  www.justice.gov.al
 Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe e Rinise     www.mpcs.gov.al

 

 
Search:

 Email this article

unite for children